Senest ændret på Stormødet den 2. marts 2013

§ 1. Navn

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus.

§ 2. Formål

At hjælpe og støtte de lokale KFUM og KFUK foreninger i Distriktet, at styrke samarbejdet og kendskabet foreningerne imellem og i øvrigt at arbejde for at fremme nye initiativer (jf. formål for KFUM og KFUK i Danmark).

§ 3. Medlemskab

3.1 Distriktet omfatter KFUM og KFUK foreninger i Aarhus, Odder og Samsø kommuner.

3.2 Medlemmer af Distriktet er alle medlemmer af KFUM og KFUK foreninger i Distriktet.

3.3 Foreningerne betaler medlemsbidrag til Distriktet for hvert medlem.

3.4 Stormødet fastsætter kontingentet.

§ 4. Årsregnskab og budget

4.1 Distriktsbestyrelsen fremlægger årsregnskab og budget.

4.2 Distriktets regnskabsår er kalenderåret

§ 5. Stormødet

5.1 Stormødet er generalforsamling for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus og dermed Distriktets højeste myndighed.

5.2 Stemmeret

Stemmeret på stormødet har alle medlemmer af Distriktets foreninger, der er fyldt 15 år. Taleret har alle medlemmer.

5.3 Stormødets afholdelse

Det årlige stormøde afholdes så vidt muligt i marts, og er beslutningsdygtigt, uanset hvor mange medlemmer der møder. Der indkaldes ved annoncering med mindst en måneds varsel.

5.4 Dagsorden

Dagsordenen for Stormødet skal som minimum indeholde:
a) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
b) Formandsberetning.
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det seneste kalenderår til godkendelse eller anden beslutning.
d) Indkomne forslag.
e) Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
f) Godkendelse af budget.
g) Valg til formandskab.
h) Valg af én repræsentant til bestyrelsen for KFUM og KFUKs ejendomme 'SI'.
 i) Valg af revisorer.
j) Eventuelt.

5.4.1 Forslag der ønskes behandlet på stormødet, skal være Distriktsbestyrelsen i hænde senest to uger før Stormødet. Der kan ingen beslutninger tages om forslag, som ikke er optaget på dagsordenen. Ændringsforslag til indkomne forslag skal være formanden i hænde senest kl. 12.00 dagen før Stormødet.

5.4.2 Formanden vælges for at år ad gangen, og de to næstformænd vælges for to år ad gangen forskudt, således at der hvert år vælges én formand og én næstformand. De foreslåede kandidater til bestyrelsen og SI skal være myndige, og have indgået lederaftalen. Der skal foreligge tilsagn om, at kandidaten er villig til at modtage valg.

5.4.3 Endelig dagsorden bekendtgøres mindst otte dage før stormødet på en måde, der kan nå alle stemmeberettigede medlemmer.

5.5 Ekstraordinært Stormøde

5.5.1 Ekstraordinært Stormøde kan afholdes, når Distriktets bestyrelse finder det ønskeligt, eller når foreningsbestyrelser, der repræsenterer mindst 25 % af medlemmerne, ønsker det og indsender forslag til dagsorden.

5.5.2 Stormødet afholdes senest seks uger efter, at begæringen er fremsat og med et varsel på mindst fire uger.

5.5.3 Samtidig med indvarsling til det ekstraordinære stormøde bekendtgøres dagsordenen på en måde, der kan nå alle stemmeberettigede medlemmer. Stormødet er alene beslutningsdygtig i forslag, der er på dagsordenen.

§ 6. Distriktsbestyrelsen

6.1 Sammensætning

Distriktsbestyrelsen består af formand og to næstformænd valgt på stormødet, og sammensættes i øvrigt af to person fra hver lokalforening.
Foreningsrepræsentanterne vælges på de respektive foreningers generalforsamling for to år ad gangen forskudt, således at der er et medlem fra hver forening på valg hvert år.
Desuden vælger hver forening en suppleant. Valgperioden løber fra førstkommende stormøde efter foreningens generalforsamling. Udtræder et medlem før perioden udløber, indtræder suppleanten og sidder den pågældende periode ud.

6.2 Konstituering

6.2.1 Hvis formanden træder tilbage før tid overgår formandsposten til én af næstformændene.

6.2.2 Er en af næstformændene trådt tilbage eller overgået til at være formand, konstituerer bestyrelsen en ny næstformand, som sidder resten af valgperioden ud.

6.2.3 Distriktsbestyrelsen vælger en kasserer for Distriktet. Enten blandt bestyrelsens medlemmer, eller ved at indsupplere et af foreningernes medlemmer.

6.3 Beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. En indsuppleret kasserer har stemmeret, medmindre dette giver stemmeflertal til en enkelt forening. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er det formandens stemme, der er afgørende.

6.4 Forretningsorden

Distriktsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

6.5 Bestyrelsens opgaver

6.5.1 at afholde regelmæssige bestyrelsesmøder, samt at føre protokol over bestyrelsens beslutninger.

6.5.2 at varetage ledelsen af Distriktet og fungere som arbejdsgivere for Distriktets ansatte.

6.5.3 at forvalte Distriktets økonomi og økonomiske interesser, herunder at have kontakten til SI samt at udarbejde regnskaber.

6.5.4 at sørge for drift og vedligeholdelse af Distriktets ejendom.

6.5.6 at arbejde for Distriktets formål.

6.5.7 At nedsætte udvalg og projektgrupper i det omfang det er nødvendigt for arbejdet.

6.5.8 Distriktsbestyrelsen vælger én repræsentant til bestyrelsen for "Den selvejende institution Aarhus KFUM og KFUKs ejendomme.

§ 7. Ændringer i vedtægter

Ændringer i vedtægter for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus skal for at have gyldighed vedtages med mindst 2/3 flertal ved det ordinære stormøde, eller med simpelt flertal ved to på hinanden følgende ekstraordinære stormøder. Endvidere skal godkendelse ske af Hovedbestyrelsen for KFUM og KFUK i Danmark.  

§ 8. Juridisk myndighed

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening. Disse skal være myndige. Ingen hæfter personligt for de forpligtelser distriktet påtager sig. Det er alene formuen, der hæfter for disse forpligtelser. 

§ 9. Opløsning

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus kan kun opløses med 2/3 flertal af de fremmødte to på hinanden følgende stormøder; hvoraf det ene er det ordinære stormøde. Formuen tilfalder da KFUM og KFUK i Danmark.
Såfremt der inden for ti år igen oprettes KFUM og KFUK samarbejde i Distrikt Aarhus, skal Distriktets formue overføres til dette arbejde.

Således vedtaget på Stormødet for KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus